Welkom bij Japan - Carparts.nl!

Algemene Voorwaarden

VAN: JAPAN CARPARTS V.O.F., HOGERVORST HOLDING B.V. en haar werkmaatschappijen

Artikel 1 Definities

 

Verkoper: Japan Carparts V.O.F., Hogervorst Holding B.V. en haar werkmaatschappijen, de gebruiker van de algemene voorwaarden;

Koper: de wederpartij van verkoper, de afnemer;

Overeenkomst: de overeenkomst tussen verkoper en koper.

 

Artikel 2 Algemeen

 

2.1         De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen verkoper en koper voorzover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken;

2.2         De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met verkoper, voor de uitvoering waarvan door verkoper van de diensten van derden gebruik wordt gemaakt;

2.3         De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van koper wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien de algemene voorwaarden van partijen naast elkaar van toepassing zijn geldt, dat in geval dat bepalingen in de algemene voorwaarden van verkoper en koper strijdig zijn de bepalingen in de algemene voorwaarden van verkoper prevaleren;

 

2.4         Indien verkoper met koper meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden terzake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard;

 

2.5         Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing.

 

2.6         Drukfouten in deze algemene voorwaarden zijn voorbehouden.

 

Artikel 3 Aanbiedingen/orders/Prijzen

 

3.1         Alle aanbiedingen, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd;

3.2         Indien een natuurlijke persoon namens of voor rekening van een andere natuurlijke persoon een overeenkomst sluit, verklaart hij - door ondertekening van de orderbon/bestelling - daartoe bevoegd te zijn. Deze persoon is naast de andere natuurlijke persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen;

 

3.3         Overeenkomsten waarbij verkoper partij is, gelden eerst als gesloten nadat verkoper schriftelijk een order/bestelling van koper heeft aanvaard c.q. de feitelijke levering af magazijn van de verkochte goederen door verkoper aan koper;

 

3.4         Bij mondelinge overeenkomsten wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 8 dagen na factuurdatum;

 

3.5         Bestellingen kunnen telefonisch, per fax, per E-mail en per gewone post geschieden, middels gebruikmaking van een daartoe bestemde bestelformulier;

3.6         De prijzen in de aanbiedingen/catalogi gelden voor levering af magazijn, in Euro’s, exclusief BTW en heffingen van overheidswege, exclusief verzend-, vracht-, verpakkings- en administratiekosten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen;

3.7         Verkoper mag na 1 maand datum offerte prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding/aanvaarding en levering een BTW-verhoging of andere wettelijke of kostprijs verhogingen hebben plaatsgevonden;

 

3.8         Verkoper kan zonder opgaaf van redenen een order weigeren of aan een order voorwaarden verbinden.

 

Artikel 4 Levering

4.1         Levering geschiedt af magazijn van verkoper, tenzij partijen anders overeenkomen;

 

4.2         Verkoper is gerechtigd een voorschotbedrag in rekening te brengen. Na betaling van het voorschotbedrag zal levering aan koper plaatsvinden, tenzij partijen anders zijn overeengekomen;

 

4.3         Koper is verplicht de artikelen af te nemen op het moment dat verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld;

 

4.4         Indien koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is verkoper gerechtigd de artikelen op te slaan voor rekening en risico van koper;

 

4.5         Indien geleverd wordt onder rembours, brengt verkoper steeds rembourskosten in rekening bij koper;

 

4.6         Bezorging geschiedt steeds aan het bij verkoper laatst bekende door koper opgegeven aflever-, woonadres van koper;

 

4.7         Indien verkoper een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient koper verkoper schriftelijk in gebreke te stellen en hem een redelijke termijn te gunnen;

 

4.8         Indien verkoper gegevens behoeft van koper in het kader van uitvoering van de overeen-komst, vangt de levertijd aan nadat koper deze aan verkoper ter beschikking heeft gesteld;

4.9         Verkoper is gerechtigd de artikelen in gedeelten te leveren. Verkoper is gerechtigd deel-leveringen afzonderlijk te factureren;

 

4.10     Afroeporders moeten worden afgenomen binnen de overeengekomen termijnen, bij gebreke waarvan verkoper gerechtigd is het nog niet uitgeleverde gedeelte van de order ineens te leveren en prijsverhogingen aan koper in rekening te brengen.

 

Artikel 5 Modellen/afbeeldingen

 

5.1         De in de catalogi/aanbieding/advertenties opgenomen modellen, afbeeldingen, getallen, maten, gewichten of omschrijvingen, zijn slechts als aanduiding getoond;

5.2         Is aan koper een proefmodel getoond, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn getoond, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de te leveren zaak daarmee geheel zal overeenstemmen;

 

5.3         De door verkoper op verzoek van koper toegezonden proefmodellen kunnen niet worden geretourneerd. Verkoper brengt de toegezonden proefmodellen volledig bij koper in rekening tegen de cataloguswaarde, tenzij partijen anders zijn overeengekomen;

 

5.4         De navolgende situaties kunnen nimmer aanleiding geven tot enige reclame:

-          afwijkingen in kleur en maat van minder dan 10 %;

-          de in de catalogus/aanbieding vermelde zet- of drukfouten.

 

Artikel 6 Onderzoek, reclames

 

6.1         Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen. Gebreken en afwijkingen dienen op de vrachtbrief/pakbon te worden aangetekend, bij gebreke waarvan het geleverde wordt geacht deugdelijk te zijn;

 

6.2         Eventuele zichtbare tekorten behoren tevens binnen 4 werkdagen na levering schriftelijk aan verkoper te worden gemeld;

 

6.3         Indien ingevolge het vorige lid tijdig wordt gereclameerd, blijft koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte artikelen. Wenst koper gebrekkige artikelen te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van verkoper. Retourzendingen dienen franco verzonden te worden in onbeschadigde staat en originele verpakking;

 

6.4         Indien een klacht gegrond is, zal verkoper het geleverde vervangen, tenzij dit inmiddels voor koper aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door koper schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Verkoper is echter in alle gevallen slechts aansprakelijk binnen de grenzen van de in artikel “Aansprakelijkheid” bepaalde.

Artikel  7 Betaling

 

7.1         Betaling dient te geschieden contant, dan wel via automatische incasso, dan wel vooraf middels een voorschot factuurdatum, dan wel binnen de op factuur aangegeven betalingsconditie op een door verkoper aan te geven wijze in Euro's. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op;

7.2         Indien betaling geschiedt bij automatische incasso en betaling achterwege blijft door een negatief banksaldo of stornering, is verkoper gerechtigd vertragingsrente in rekening te brengen;

 

7.3         Verkoper is gerechtigd, indien overeengekomen, een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen, welke niet verschuldigd is bij betaling binnen 8 dagen na factuurdatum;

 

7.4         Indien koper in gebreke blijft in de betaling binnen de overeengekomen termijn, is koper van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd van 1,5 % per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente c.q. de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag;

7.5         In geval van liquidatie, (aanvraag) faillissement, toelating van koper tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, beslag of (voorlopige) surséance van betaling van koper zijn de vorderingen van verkoper op koper onmiddellijk opeisbaar;

7.6         Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

 

Artikel  8 Incassokosten

 

8.1         Indien koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd, met een minimum van € 350,00;

8.2         Indien verkoper hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van koper.

 

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

 

9.1         Alle door verkoper geleverde artikelen blijven eigendom van verkoper totdat koper alle verplichtingen uit alle met verkoper gesloten overeenkomsten is nagekomen;

9.2         Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende artikelen te verpanden, te verhuren noch op enige andere wijze te bezwaren;9.3         Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde artikelen dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht verkoper zo snel mogelijk daarvan op de hoogte te stellen;

9.4         Door verkoper geleverde artikelen, die krachtens het eerste lid van dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt;

9.5         Voor het geval dat verkoper zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan verkoper of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van verkoper zich bevinden en die artikelen mede terug te nemen.

 

Artikel 10 Opschorting en ontbinding

 

10.1     Verkoper is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

- koper zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;
- na het sluiten van de overeenkomst verkoper ter kennis gekomen omstandigheden 
  goede grond geven te vrezen dat koper de verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig 
  zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat koper slechts gedeeltelijk of 
  niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de 
   tekortkoming dit rechtvaardigt;
-   koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de 
   voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of 
   onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, 
  tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd;

10.2     Voorts is verkoper bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandig-heden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;

10.3     Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van verkoper op koper onmiddellijk opeisbaar. Indien verkoper de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst;

10.4     Verkoper behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 11 Annulering

 

11.1     Indien koper, nadat een overeenkomst met verkoper tot stand is gekomen en voordat verkoper aan koper heeft geleverd, deze wenst te annuleren, wordt 10% van de overeengekomen orderprijs inclusief BTW als annuleringskosten bij koper in rekening gebracht, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst;

11.2     Annulering dient bij aangetekend schrijven te geschieden;


11.3     Indien koper inmiddels de orderprijs aan verkoper heeft betaald, wordt voor terugbetaling aan koper van de orderprijs minus 10 % zorggedragen.

 

Artikel 12 Garantie

 

12.1     De door verkoper geleverde zaken voldoen aan de eisen en specificaties welke door de Nederlandse wetgeving worden gesteld;

 

12.2     Een garantie dient schriftelijk te zijn overeengekomen;

12.3     Deze garantie is beperkt tot:
-     fabricagefouten en omvat dus geen schade ten gevolge van slijtage en 
      oneigenlijk, onzorgvuldig c.q. ondeskundig gebruik;
-     leveringen aan kopers in Nederland;
-    de garantie die door de fabrikant, producent of derde wordt gegeven;

-   tot herstel of vervanging van het artikel.

 

12.4     Deze garantie vervalt:
-    bij doorverkoop van de geleverde zaken, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn 
      overeengekomen;
-    bij bewerkingen, wijzigingen, veranderingen of reparatie door een derde aan of van het

              geleverde;

12.5     Zolang koper niet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de door partijen gesloten overeenkomsten voldoet, kan hij geen beroep doen op deze garantiebepaling.

 

Artikel 13 Aansprakelijkheid

 

13.1     Indien verkoper aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van verkoper te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;

13.2     Verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;

 

13.3     Koper vrijwaart verkoper voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan koper toerekenbaar is;

 

13.4     De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van verkoper of zijn ondergeschikten.

 

Artikel 14 Risico-overgang

 

14.1     Het risico van verlies of beschadiging van de artikelen die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op koper over op het moment waarop deze producten aan koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van koper of van een door koper aan te wijzen derde worden gebracht;

14.2     Indien verkoper voor transport van de artikelen die voorwerp van de overeenkomst zijn zorgdraagt, geschiedt dit geheel voor rekening en risico van koper, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

 

Artikel 15 Overmacht

 

15.1     Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan grove schuld of opzet aan de zijde van de partij die zich daarop beroept, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt;

15.2     Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop verkoper geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor verkoper niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van verkoper, poststakingen, verkeersopstoppingen, stroomstoringen en stagnatie in de leveringen door toeleveranciers worden daaronder begrepen;

15.3     Verkoper heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat verkoper zijn verbintenis had moeten nakomen;

15.4     Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij;

15.5     Voor zoveel verkoper ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is verkoper gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

 

Artikel 16 Auteursrechten

 

16.1     Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt verkoper zich de rechten en bevoegdheden voor die verkoper toekomen op grond van de Auteurswet;

 

16.2     Alle door verkoper verstrekte brochures, catalogi, geschriften en andere materialen of (elektronische) bestanden blijven eigendom van verkoper, ongeacht of deze aan de koper of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen. Deze zijn uitsluitend bestemd om door de koper te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van verkoper worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

Artikel 17 Authentieke versie

 

Uitsluitend de in de Nederlandse taal gestelde versie van deze voorwaarden is authentiek.

Indien een vertaling op enige wijze afwijkt, dan prevaleert de Nederlandstalige tekst.

 

Artikel 18 Geschillen

 

De rechter in de vestigingsplaats van verkoper is bij uitsluiting bevoegd van de geschillen tussen partijen kennis te nemen. Niettemin heeft verkoper het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 

Artikel 19 Toepasselijk recht

 

Op elke overeenkomst tussen verkoper en koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 20 Herroepingsrecht

 

Bij producten:

20.1     De koper kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De verkoper mag de koper vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

 

20.2     De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de koper, of een vooraf door de koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

  a.       als de koper in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de koper, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De verkoper mag, mits hij de koper hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  b.       als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de koper, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  c.       bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de koper, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

 

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

20.3     De koper kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De verkoper mag de koper vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

 

20.4     De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst. Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 

20.5     Indien de verkoper de koper de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

 

20.6     Indien de verkoper de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de koper heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de koper die informatie heeft ontvangen.

 

Artikel 21 Verplichtingen van de koper tijdens de bedenktijd

 


21.1     Tijdens de bedenktijd zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de koper het product slechts en uitsluitend mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Gebruikerssporen van dien aard het verkoopproces voor de verkoper te doen schaden laten het herroepingsrecht vervallen zoals omschreven in arrtikel 20.


21.2     De koper is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.


21.3     De koper is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de verkoper hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

Artikel 22 Uitoefening van het herroepingsrecht door de koper en kosten daarvan

 


22.1     Als de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de verkoper. 

 

22.2     Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de koper het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de verkoper. Dit hoeft niet als de verkoper heeft aangeboden het product zelf af te halen. De koper heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

 

22.3     De koper zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de verkoper verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

22.4     Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de koper.

 

22.5     De koper draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de verkoper niet heeft gemeld dat de koper deze kosten moet dragen of als de verkoper aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de koper de kosten voor terugzending niet te dragen.

 

22.6     Indien de koper herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de koper de verkoper een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de verkoper is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis. 

 

22.7     De koper draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:

  a. de verkoper de koper de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of; 
  b. de koper niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.    

 

22.8     De koper draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
  

   a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
   b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
   c. de verkoper heeft nagelaten deze verklaring van de koper te bevestigen.

 

22.9     Als de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

Artikel 23  Verplichtingen van de verkoper bij herroeping

 


23.1     Als de verkoper de melding van herroeping door de koper op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

 

23.2     De verkoper vergoedt alle betalingen van de koper, inclusief eventuele leveringskosten door de verkoper in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de koper hem de herroeping meldt. Tenzij de verkoper aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de koper aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. 

 

23.3     De verkoper gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de koper heeft gebruikt, tenzij de koper instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de koper.

 

23.4     Als de koper heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de verkoper de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

Artikel 24  Uitsluiting herroepingsrecht

 

De verkoper kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de verkoper dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

24.1     Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de verkoper geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen.

 

24.2     Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de verkoper worden aangeboden aan de koper die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;

 

24.3     Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
   a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de koper; en
   b. de koper heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de verkoper de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd; 

 

24.4     Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer; 

 

24.5     Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;

 

24.6     Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;

 

24.7     Volgens specificaties van de koper vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de koper, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

24.8     Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

 

24.9     Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

 

24.10   Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

 

24.11   Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de verkoper geen invloed heeft;

 

24.12   Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

 

24.13   Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;

 

24.14   De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:

   a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de koper; en
   b. de koper heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

 

Bijlage 1 Modelformulier vor herroeping

Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)


a. Aan: [ naam ondernemer]
    [ geografisch adres ondernemer]
    [ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]
    [ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer] 


b. Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
    de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
    de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
    de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
    herroept/herroepen*


c. Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]   


d. [Naam consumenten(en)] 


e. [Adres consument(en)] 


f. [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) 
* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.